Cơ sở dữ liệu là gì? Truy vấn cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là gì? Tổng quan về CSDL và các câu hỏi thường gặp trong đề thi. Cùng tìm hiểu tất tần tật qua bài viết này nhé.

Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu CSDL (Database) là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính. … Các nhà khoa học máy tính có thể phân loại các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo các mô hình cơ sở dữ liệu mà họ hỗ trợ.

Wikipedia

Hệ cơ sở dữ liệu gồm gì?

CSDL và hệ QTCSDL quản trị và khai thác CSDL đó.

Ngôn ngữ SQL

SQL viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. SQL cho phép chúng ta tạo cơ sở dữ liệu, thao tác trên dữ liệu như lưu trữ dữ liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa dữ liệu hoặc truy vấn dữ liệu.

Đa số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay sử dụng SQL (MS SQL Server – T- SQL, Microsoft Access, Oracle – PL/SQL, DB2, MySQL…)

Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL

Truy vấn cơ sở dữ liệu là một dạng bộ lọc; có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ.

 • Nhóm truy vấn dữ liệu (DQL): gồm các lệnh truy vấn lựa chọn (Select) để lấy thông tin nhưng không làm thay đổi dữ liệu trong các bảng
 • Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo, thay đổi các bảng dữ liệu (Create, Drop, Alter, …)
 • Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm các lệnh làm thay đổi dữ liệu lưu trong các bảng (Insert, Delete, Update,…)
 • Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Gồm các lệnh quản lý quyền truy nhập vào dữ liệu và các bảng (Grant, Revoke, …)

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc

Hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc xoá vĩnh viễn một số bản ghi không thoả mãn điều kiện trong CSDL

Việc đầu tiên để tạo lập một cơ sở dữ liệu quan hệ là?

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng.

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ? Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được  E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở lại đây, các hệ CSDL xây dựng theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Vi Du Ve Co So Du Lieu Quan He
Cơ sở dữ liệu quan hệ

Trong mô hình quan hệ:

 • Về mặt cấu trúc:
  • Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.
  • Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.
  • Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính.
  • Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.
 • Về mặt thao tác trên dữ liệu:
  • Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.
  • Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.
 • Về mặt các ràng buộc dữ liệu:  Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.

Trên đây là các thông tin về cơ sở dữ liệu là gì và những thứ liên quan đến cơ sở dữ liệu, chúng tôi mong chúng sẽ hữu ích với bạn.