Tổng hợp các excel trong hành chính nhân sự

Để quản lý nhân sự hiệu quả, hãy tham khảo các hàm thường dùng của excel trong hành chính nhân sự dưới đây, chúng sẽ giúp chúng ta tính toán và sắp xếp các dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng nhất:

1. Các hàm xử lý chuỗi

1.1. Hàm LEFT:

Hàm Left có tác dụng cắt n ký tự tính từ trái của một chuỗi

Công thức: LEFT(Text,n)

Text: là chuỗi ban đầu;

n: Số ký tự cần cắt;

word image 192 - Stream Hub
Hàm LEFT
Hàm LEFT

Hàm LEFT, hàm excel cho dân nhân sự.

1.2. Hàm RIGHT:

Hàm Right dùng để cắt n ký tự trong chuỗi ban đầu kể từ bên tay phải

Công thức: RIGHT(Text,n)

Text: là chuỗi ban đầu;

n: Số ký tự cần cắt

word image 194 - Stream Hub
Hàm RIGHT
Hàm RIGHT

Hàm RIGHT ứng dụng trong quản lý nhân sự trên excel

1.3. Hàm LEN:

Trả về chiều dài của chuỗi ký tự

Công thức: LEN(Text)

word image 196 - Stream Hub
hàm LEN
hàm LEN

Công thức tính hàm LEN

1.4. Hàm MID:

Hàm Mid thường được dùng trong việc trích xuất n ký tự kể từ vị trí bất kỳ (m) trong chuỗi văn bản

Công thức: MID(Text, m, n)

Text: Chuỗi văn bản;

m: vị trí tương ứng với ký tự đầu mà bạn cần lấy trong Text;

n: Số ký tự cần cắt;

word image 198 - Stream Hub
Hàm MID
Hàm MID

Hướng dẫn cách dùng hàm MID

1.5. Hàm TRIM:

Giúp quản lý nhân sự trên excel bằng việc loại bỏ các khoảng trắng trong chuỗi ký tự (chỉ để lại một khoảng cách giữa các từ)

Công thức: TRIM(Text)

word image 200 - Stream Hub
hàm TRIM
hàm TRIM

Kết quả của hàm TRIM

2. Các hàm toán học

2.1. Hàm SUM:

Hàm Sum là một trong các hàm excel dùng trong hành chính nhân sự không thể thiếu. Chúng thường được dùng để tính tổng một dãy số.

Công thức: SUM(Number1, Number2,…)

word image 202 - Stream Hub
hàm SUM
hàm SUM

Tính tổng dễ dàng với hàm SUM

2.2. Hàm SUMIF:

Đây là các công thức excel cho nhân sự. Dùng để tính tổng dãy số theo một điều kiện cho trước

Công thức: SUMIF(Dãy số 01, Điều kiện so sánh, Dãy số 02)

Dãy số 01: Tính tổng và so sánh với điều kiện so sánh;

Dãy số 02: Chỉ tính tổng những số thuộc dãy số 02 nếu điều kiện so sánh giữa “Dãy số 01 và Điều kiện so sánh” thỏa mãn

word image 204 - Stream Hub
hàm SUMIF
hàm SUMIF

Công thức tính hàm SUMIF

2.3. Hàm AVERAGE:

Tính trung bình cộng của một dãy số, bài tập excel nhân sự được giải bởi công thức sau đây:

Công thức: AVERAGE(Number1, Number2,…)

word image 206 - Stream Hub
hàm AVERAGE
hàm AVERAGE

Tính trung bình bằng hàm AVERAGE

2.4. Hàm MAX:

Hàm Max thường trả về giá trị lớn nhất trong dãy số được liệt kê

Công thức: MAX(Number1, Number2,…)

word image 208 - Stream Hub
Hàm MAX
Hàm MAX

Hàm MAX giúp trả về kết quả lớn nhất.

2.5. Hàm MIN:

Hàm Min, công thức không thể thiếu đối với excel trong hành chính nhân sự. Hàm này có tác dụng trả về số bé nhất trong dãy số được liệt kê

Công thức: MIN(Number1, Number2,…)

word image 210 - Stream Hub
Hàm MIN
Hàm MIN

Hàm MIN trả về kết quả nhỏ nhất.

2.6. Hàm COUNT:

Hàm Count có tác dụng đếm ô chứa số trong bảng

Công thức: COUNT(Value1, Value2,…)

word image 212 - Stream Hub
hàm COUNT
hàm COUNT

Đếm số ô bằng hàm COUNT

2.7. Hàm COUNTIF:

Khác với hàm Count, hàm countif có tác dụng trả về số ô chứa giá trị thỏa mãn một điều kiện logic nào đó

Công thức: COUNTIF(Dãy số, điều kiện logic)

word image 214 - Stream Hub
hàm COUNTIF
hàm COUNTIF

Bài tập excel nhân sự sử dụng hàm COUNTIF

2.8. Hàm MOD:

Hàm Mod có tác dụng trả về phần dư trong phép chia của value1 với value2

Công thức: MOD(value1, value2)

word image 216 - Stream Hub
hàm MOD
hàm MOD

Kết quả hiển thị của hàm MOD

2.9. Hàm INT:

Hàm Int thường được dùng để trả về phần nguyên của một số thập phân

Công thức: INT(số thập phân)

word image 218 - Stream Hub
Hàm INT
Hàm INT

, hàm không thể thiếu đối với việc quản lý nhân sự trên excel

2.10. Hàm ROUND:

Làm tròn số thập phân Value1

Công thức: ROUND(Value1, n)

word image 220 - Stream Hub
Hàm ROUND
Hàm ROUND

Cách làm tròn số thập phân bằng hàm ROUND

3. Hàm điều khiển rẽ nhánh và hàm tìm kiếm

3.1. Hàm IF:

Nếu biểu thức của hàm If đúng thì sẽ trả về giá trị Value1, ngược lại, nếu sai thì trả về giá trị Value2

Công thức: IF(Logic_Test, Value1, Value2)

word image 222 - Stream Hub
hàm IF
hàm IF

Hướng dẫn nhập biểu thức với hàm IF

3.2. Hàm tìm kiếm VLOOKUP:

Hàm VLOOKUP, một trong những hàm không thể thiếu trong excel trong hành chính nhân sự.

Hàm trả về giá trị của một ô ứng với cột Col_Index trong bảng Table_Array và dòng ứng với giá trị Value01 tìm được trong bảng Table_Array;

Công thức: VLOOKUP(Value1, Table_Array, Col_Index, Range_Lookup)

Value1: Giá trị cần dò tìm;

Table_Array: Bảng giá trị cần dò;

Col_Index: Mang ý nghĩa là số thứ tự của cột cần lấy dữ liệu từ Table_Array;

Range_Lookup: Phạm vi tìm kiếm (Chúng chứa giá trị 1: Dò tìm tương đối; Chứa giá trị 0 có ý nghĩa: Dò tìm chính xác)

word image 224 - Stream Hub
Hàm VLOOKUP
Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP, một trong các công thức excel cho nhân sự không thể thiếu.

4. Hàm ngày tháng

4.1. Hàm TODAY():

Hàm Today có tác dụng trả về ngày tháng năm hiện tại của hệ thống

Công thức: TODAY()

4.2. Hàm NOW():

Hàm Now thường trả về ngày tháng năm và giờ phút hiện tại của hệ thống

Công thức: NOW()

4.3. Hàm DAY:

Hàm Day có tác dụng trả về stt ngày của một giá trị kiểu dữ liệu ngày – tháng – năm

Công thức: DAY(DateValue)

4.4. Hàm MONTH:

Chúng ta thường sử dụng hàm Month trong việc tìm tháng ứng với giá trị kiểu ngày tháng năm hoặc số ngày trong năm

Công thức: MONTH(DateValue)

4.5. Hàm YEAR:

Year là hàm đặc biệt có tác dụng trả về năm tương ứng với kiểu dữ liệu dạng ngày

Công thức: YEAR(DateValue)

4.6. Hàm WEEKDAY:

Hàm Weekday thường được dùng để trả về thứ trong tuần ứng với kiểu dữ liệu dạng ngày tháng năm

Công thức: WEEKDAY(Datevalue)

5. Hàm logic

5.1. Hàm AND:

Trong excel trong hành chính nhân sự chúng ta thường hay gặp hàm AND. Đây là hàm sẽ trả về giá trị TRUE nếu các biểu thức Logic1, Logic1,…đều trả về giá trị TRUE

Đồng thời, hàm này sẽ trả về giá trị FALSE khi ít nhất một biểu thức Logic trả về giá trị FALSE.

Công thức: AND(Logic1, Logic2,…)

word image 226 - Stream Hub
Hàm AND
Hàm AND

Hàm AND trong Excel.

5.2. Hàm OR:

Với hàm OR thường gặp trong excel trong hành chính nhân sự. Ta sẽ thấy hàm trả về giá trị TRUE nếu một trong các biểu thức Logic 1, Logic 1,…trả về giá trị TRUE.

Hàm cũng trả về giá trị FALSE khi tất cả các biểu thức Logic 1, Logic 2,… trả về giá trị FALSE

Công thức: OR(Logic 1, Logic 2,…)

word image 228 - Stream Hub
Hàm OR
Hàm OR

Hàm OR dễ dàng thực hiện

5.3. Hàm NOT:

Hàm Not giúp trả về giá trị phủ định của biểu thức logic

Công thức: NOT(Logic)

word image 230 - Stream Hub
hàm NOT
hàm NOT

Cách sử dụng hàm NOT trong Excel.

Trên đây là các hàm excel trong hành chính nhân sự giúp các bạn có thể lập file excel quản lý nhân sự một cách dễ dàng hơn. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng excel và tận dụng được hết tất cả các tính năng tuyệt vời của công cụ này một cách hiệu quả và năng suất nhất nhé!

Bình luận từ Facebook
Leave A Reply