1. SẢN PHẨM CÒN TEM BẢO HÀNH DÁN TRÊN SẢN PHẨM

2. CÒN PHIẾU BẢO HÀNH