Cách chạy chương trình bằng command prompt

Trong bài hôm nay, Stream Hub sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện các lệnh CMD cơ bản sử dụng trên hệ điều hành Window 10. (Không cần phải tải CMD vì đây là chương trình mặc định trong Window)

Có một số bạn sẽ gõ “cách vào dos trong win 10”, nhưng Stream Hub nghĩ, cái bạn cần là vào CMD.

Mở CMD trên Windows 10

Cách 1: Bạn vào thanh task bar, và gõ cmd

Find Cmd

gõ cmd vào thanh taskbar

Lệnh vào thư mục trong CMD

Để thực hiện lệnh cmd vào thư mục, bạn cần dùng lệnh cd. Sử dụng theo cú pháp sau:

cd path

Trong đó path là đường dẫn thư mục bạn muốn vào, để biết đường dẫn của folder hiện tại, bạn dùng pwd. Và tìm cách cd đến folder đích mà bạn muốn.

word image 43 - Stream Hub
word image 44 - Stream Hub
su dung pwd
su dung pwd

Bạn có thể sử dụng pwd để biết path hiện tại

Lệnh tạo file bằng CMD

Để tạo file, bạn dùng lệnh touch/ nano theo cú pháp:

touch abc.txt

hoặc

nano abc.txt

Trong đó abc là tên file, vì .txt là file text, sau đó bạn có thể điền chút data vào, và nhấn ctrl + O để save file và ctrl + X để thoát.

word image 45 - Stream Hub
word image 46 - Stream Hub
file text tao bang nanno
file text tao bang nanno

Chạy file bằng CMD

Trước tiên ta đến với cách yêu cầu hệ điều hành bằng trình thông dịch (command line interpreters).

word image 47 - Stream Hub
start nodepad

Chạy file exe bằng cmd để mở chương trình a (trong đó a là một file .exe) bằng lệnh sau đây:

start A.exe “c:\path\A.exe”

Với A là tên chương trình bạn cần chạy và path là đường dẫn đến chương trình đó (ở đây chương trình nằm trong ổ C).

word image 48 - Stream Hub
command line

Mở file bằng giao diện tập lệnh (BATCH)

Thông thường, các hệ điều hành như Win 7, Win 10 không hỗ trợ phương pháp này theo một cách chính thống. Nhưng bạn vẫn có thể tạo một executable file bằng shortcut trong Window.

start C:\Windows\System32\write.exe D:\seo

Ở đây, start là lệnh yêu cầu hệ điều hành, C:\Windows\System32\write.exe là thư mục đến chương trình (hay gọi là shortcut), D:\seo là file word mình cần mở.

word image 49 - Stream Hub
mo bang tap lenh batch

Qua bài viết, hy vọng các bạn có kiến thức thêm về cách dùng command prompt trên hệ điều hành Windows 10. Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Trả lời